ببين،بخند،فكركن
براي خنديدن و به كار انداختن فكر
تاريخ : یکشنبه 8 آبان 1390 | یازار : 8
دوستي داشتم لرستا ني           يار ديرينه ي دبستاني

ديدمش بعد ساليان دراز          همرهش چار زن همه طناز

مات و مبهوت گشتم از حالش        كه لري آهوان به دنبالش

گفتمش: چهار زن ؟ خدا بركت !     تو چگونه كني ز جا حركت

گفت : اين كار ماجرا دارد              هر يكي حكمتي جدا دارد

اولي را كه هست خوشگل و ناز         من گرفتم ز خطه ي شيراز

تا كه شب ها قرينه ام باشد                  سر او روي سينه ام باشد

بهر اوقات روزهايم نيز                        زن گرفتم ز خطه ي تبريز

چون زن ترك، خوش بر و بازوست    خانه دار و نظيف و كد بانوست

دست پختش كه محشر كبراست           بهتر از آن، سليقه اش غوغاست

ظرف يك سال بسته ام بارم              چون زني هم ز اصفهان دارم

كشد از ماست تار مويي                         را يادمان داده صرفه جو يي

را دركم و بيش اوستاد ست                         او متخصص در اقتصاد است

او بس كه در اقتصاد پا دارد             بي گمان فوق دكترا دارد

زن چارم كه ختم آنان است                 شيري از خطه ي لرستان است

گفتمش با وجود آن سه هلو                 زن چارم بر اي چيست؟ بگو

گفت گهگاه بنده گشتم اگر                        عصباني ز همسران دگر

آن زمان جا ي آن سه تا، بي شك            اين يكي را كشم به زير كتكگؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر:
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :